Назад

Репитер Informer 12000


Репитер INFORMER 12000

 

       Описаният по-долу ретранслатор, работещ по протокол INFORMER12000, представлява микропроцесорно устройство, предназначено да приема, проверява за достоверност приетите пакети, да измерва силата на приетите данни от радиопредаватели, да препредава към други ретранслатори или към базова приемна станция тази информация, като синхронизира това предаване спрямо другите ретранслатори или предаватели в рамките на цялата радиосистема.

         Ретранслаторът обслужва едновременно 3 радиоканала, като на всеки вход е в състояние да измери силата на приетите данни от радиопредаватели, а на изход 3 да ги предаде, като при това може да препредаде данни от 8 други ретранслатори, ако това е програмирано.

         Ретранслаторът се държи като обект от радиосистемата, с номер от 32501 до 32768, и предава събития към приемната станция със своя номер за спряло мрежово захранване, забит радиоканал, нисък/възстановен акумулатор, тест по време и стартиране за работа.

         Допълнителна възможност е да предава от втори номер с адрес от 501 до 32500 събития като аларма и освободен от охрана / поет под охрана.

       Като 4 вход/изход ретранслатора разполага с IP модул, позволяващ му да подържа отдалечена интернет връзка с базово оборудване или друг IP ретранслатор. По време на нормалната работа се контролира двупосочната изправност на тази връзка с приемната станция и ако е указано да се преустанови предаването на данните по радиоканал.

         Ретранслаторът разполага с 4х16 LCD дисплей(опция), на който се показват приетите данни, тяхната сила и радиоканала, по който са приети. Аналогична, нефилтрирана информация се предава по RS232 интерфейс, което позволява анализ на приеманите данни локално или отдалечено.

     Между отделните радиовходове се извършва филтриране на приетите данни, като в съответствие с изискванията на протокол INFORMER 12000 това не се прави за сигналите ТЕСТ и СТАРТИРАНЕ.

      При регистриране на сигнал ретранслиран от друг репитер, за който е указано да не се препредава, дадения сигнал не се изпраща отново в радиосистемата.

         Предаването на данни по радиоканала е съобразено с изискванията на протокола Информер 12000, по време на защитното време, ако това е реализирано на един радиоканал с предавателите в системата  или спрямо предаването на останалите ретранслатори – при многоканална работа.

         При програмиране на параметрите на даден ретранслатор, освен двата му номера се задават параметри като пореден номер на ретранслатор в цялата радиосистема, бързодействието на използваната радиостанция, групи от обекти за ретранслиране, номера на ретранслатори  подлежащи на ретранслация, нива на RSSI на използваните радиостанции за измерване на нивото на приетите сигнали, периода на ТЕСТ по време, вида на ретранслатора спрямо IP преноса, пароли за отдалечен достъп и други необходими параметри.

         Ретранслаторът разполага и със светодиодна индикация, показваща приемането на данни по всеки един радиоканал, сигнал с ниво по-голямо от LOW, кога е в режим на предаване.

        Устройството разполага с две охранителни алармени зони, които могат да бъдат използвани като: зони за охрана, сигнал OPEN/CLOSE или друга функция, съобразно изискванията на протокола INFORMER 12000.

         Ретранслаторът е реализиран на съвременни CMOS елементи, които позволяват надеждна работа в широк температурен диапазон и ниска консумация от захранващото напрежение. Предлаганият ретранслатор работи съвместно с приемна станция WS-12000-REC, ретранслатор WS-12000-REP, специализиран радиопредавател WS-515X и WS-5X.

 

Технически параметри:

- Захранващо напрежение                                                                                                 от11до14VDC

- Количество работни радиовходове(радиоканали)                                                        3броя

- Количество работни радиоизходи                                                                                  1брой

- Работен радиопротокол                                                                                                   Informer12000

- Вградена светодиодна индикация за всеки радиовход/изход                                     Да

- LCD индикация 4х16                                                                                                      Да (опция)

- Следене за нисък/възстановен акумулатор                                                                   Интелигентно

- Следене за отпадане/възстановяване на мрежовото напрежение                             Интелигентно

- Входове за охрана                                                                                                           2 броя

- Измерване на нивото на приетите сигнали от радиопредаватели (Informer12000) 3 нива(L,M,H)

- Първи адрес на ретранслатора (програмируем)                                                          32501-32768

- Втори адрес на рeтранслатора в радиосистемата (пограмируем)                             от 1 до 32

- Трети адрес на ретранслатора за алармени събития (програмируем)                      от501 до32500

- Програмиране на адреси на радиопредаватели за ретранслиране                           Да

- Програмиране на номерата на ретранслатора, чиито данни се препредават          от 1 до 8

- Следене на сигнала забит радиоканал по всички входове                                        Да

-Синхронизация на репитера(по радиоканала на предаватели или репитери)         Избираемо